Giá trị trung bình của 10 số báo danh gần nhất củ

2022052 Giá trị trung bình của bi hai màu đỏ trong 10 kì vừa qua, 012 phân tích đường.
Phân tích bóng số 1: Tỷ lệ số 012 trong 10 pha gần nhất là 3: 1: 6, trung bình là 2,8, tỷ lệ các số trên trung bình là 50%, và tỷ lệ các số trong trung bình là 50%. Quả bóng số 1 trong vấn đề này tập trung vào số 0 trên mức trung bình, tham chiếu số 03.
 
Phân tích bóng số 2: Tỷ lệ số 012 trong 10 pha gần nhất là 1: 5: 4, trung bình là 8,5, tỷ lệ số trên trung bình là 40%, và tỷ lệ các số nằm trong trung bình là 60%. Trong số này, chúng tôi lạc quan về độ mở của bóng số 2 trong giá trị trung bình, tập trung vào số 1 và chọn số 07.
 
Phân tích bóng số 3: Tỷ lệ số 012 trong 10 pha gần nhất là 1: 1: 8, trung bình là 13.1, tỷ lệ các số trên trung bình là 40%, và tỷ lệ các số trong trung bình là 60%. Bóng số 3 trong số báo này tập trung vào đường số 2 trên đường trung bình, và con số tham chiếu là 14.
 
Phân tích bi số 4: Tỉ lệ số 012 trong 10 tiết gần nhất là 4: 1: 5, trung bình là 19.1, tỉ lệ các số trên trung bình là 50%, và tỉ lệ các số nằm trong trung bình là 50%. Trong vấn đề này, bóng số 4 tập trung vào số 0 trên mức trung bình, tham chiếu số 24.
 
Phân tích bi số 5: Tỷ lệ số 012 trong 10 số gần nhất là 4: 4: 2, trung bình là 24,2, tỷ lệ các số trên trung bình là 60% và tỷ lệ các số nằm trong trung bình là 40%. Quả bóng số 5 trong vấn đề này tập trung vào số 1 trên mức trung bình, tham chiếu số 28.
 
Phân tích bóng số 6: Tỷ lệ số 012 trong 10 pha bóng gần nhất là 6: 2: 2, trung bình là 29,7, tỷ lệ các số trên trung bình là 60%, và tỷ lệ các số trong trung bình là 40%. Trong vấn đề này, bóng số 6 tập trung vào số 2 trên mức trung bình, và số tham chiếu là 32.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/xo-so//5044.html